زمان: 10 و 11 خرداد 1351

مکان: کاخ سعد آباد

ریچارد نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا و هنری کسینجر مشاور امنیت ملی آن کشور وارد تهران شدند وبا شاه ایران ملاقات کردند.

آن روز ریچارد نیکسون تعریف و تمجید های فوق العاده ای از شاه ایران کرده بود.

بعد از گپ و گفت دوستانه، رییس جمهور آمریکا در مذاکرات رسمی قول داد ایران هرگونه سلاح غیر هسته ای که بخواهد میتواند از آمریکا خریداری کند.

بعد از آن ظرف مدت 5 سال میزان فروش اسلحه های آمریکایی به شاه به رقم بالای 2 میلیارد دلار رسید.

 آمریکایی ها همه مبالغ را دریافت کردند اما هیچگاه به تعهداتش در قبال سلاح های فروخته شده به صورت کامل عمل نکرده اند.

 آمریکایی ها زیر قولشان زده بودند.

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی