در پیمان "کیوتو" کشور های مذکور قول دادند که ظرف 10 سال انتشار گازهای گلخانه ای خود را 5 درصد کاهش دهند.

 آمریکایی ها نیز قول دادند برای کاهش انتشار این گاز ها اقدام کنند .

اما در سال 2005 مشخص شد آمریکا در طی این سالها نه تنها برای کاهش انتشار این گازها کاری  نکرد بلکه اکنون بزرگترین کشور منتشر کننده دی اکسید کربن ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی ست.


 آمریکایی ها زیر قولشان زده بودند.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی: کد مطلب:26783