آنان که میدویدند
 آنان که میخزیدند
همه به هم رسیدند...