جایی برای حرف نگذاشتند...

گذاشتند؟!!

این هم از دوشنبه سیاه

امروز در خاطرم خواهد ماند.