حکمت بازی ها کودکانه را اکنون میفهمم
 "زووووووووووووووووو"
تمرین این روزهای نفسگیر بود...
من که از همان زمان اول بودم...