بی نهایت دلم برای اینجا تنگ شده.

حیف که سرم خیلی شلوغه وگرنه کوهی از گفتنی ها رو دارم که بگم

حیف...

حق اینجا ادا نمیشه:(