به روایت قلم:

سر کلاس استاد، اصول نظریه داروینی روتوضیح میداد و میگفت که انسان تکامل یافته و از نسل میمون هست.

اون هم دستش رو بالا برد و اجازه گرفت نا صحبت بکنه....

-استاد ما که عکسای پدر بزرگمون رو دیدیم، اونا هم تا جایی که یادشون میاد جدشون همه انسان بودن و ما از نسل میمون نیستیم اما شما رونمیدونم.

استاد هم از کلاس انداختش بیرون.

شهید حسن باقری
پی نوشت1:سر انجام از اون دانشگاه اخراج شد.

پی نوشت2:بیچاره استاده جلو اون همه دانشجو کف کلاس پهن شده:دی