محرم مثل آفتاب میمونه.
همین که میاد همه ازش استفاده میکنن.
همین که به خونه همه میتابه همه گرم میشن،البته هر کسی به میزانی!
یکی تمام در و پنجره ها رو باز میکنه و خونه اش رو با آفتاب محرم گرم میکنه، یکی هم درو پنجره ها رو میبنده اما باز هم زیر آفتاب محرمه.
بیاین این مدت در و پنجره قلبمونو باز کنیم حسابی با محرم گرم شیم...