این اعتراف مادر عیسی مریم است؛"هر مادری که مادر زینب نمیشود!"


فاطمیه