سه ماه نمام چیزی ننوشتم،اما نه به این معنی که موضوعی نباشه.

تو این سه ماه گه گاه سری میزدم و هی به یاد قدیم نوشته های خودم رو خودم میخوندم.

خلاصه اینکه خاطر بعضی برامون خیلی عزیز بود و اصرار کردند که یک حالی به این وبلاگ خاک خورده بدیم.

خودم هم داشت یادم میرفت زمانی اینجا زمانها میگذشت: )

بگذاریم و بگذریم،الان برگشتم.