مادرت گفت بنیّ دل ما ریخت بهم

بردن نام تو غوغاست اباعبدالله...