یک زمانی اینجا یکی می آمد یکی میرفت، خلاصه بروبیایی داشتیم و سرمان با وبلاگمان گرم بود.

چندی است جنس دغدغه مان عوض شده؛ شاید روزی برگشتیم و گفتیم آنچه را بر ما این روزها می گذرد اما نمیدانم چطور کدگذاری کنم که بعد از 3 سال یا بیشتر یادم بیاید.

روزگار خاطراتمان را با خود میبرد...

امان از سه نقطه هایی که واژه نشدند و واژه ها را زیر آب و عرق بردند.