یا علی مَدَد

پ.ن:بچه ک بودیم تا که میخوردیم زمین،یک یاعلی میگفتیم بلند میشدیم.به یاد بچگی هام...