نه نایِ رفتن

نه رویِ ماندن

هیچکدام در این پیدا نمیشود...

:(