و دلی ک میگیرد...
پ.ن: اگه دلت نمیگیره دل نیست گِله.